علوم سوم دبستان مواد اطراف ما

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا علوم سوم دبستان
مواد اطراف ما اندازه گیری مواد به مقدار فضائی که یک ماده اشغال می کند، حجم آن ماده گفته می شود.
در زندگی روزمره برای اندازه گیری مقدار مایعات از واحدی به نام لیتر استفاده می شود.
مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم جسم می گوئیم. برای اندازه گیری جرم جسم از وسیله ای به نام ترازو استفاده می کنیم.
مقدار جرم هر جسم را با واحدی به نام کیلوگرم یا گرم بیان می کنند.
دقت کنید جرم یک جسم با وزن آن یکی نیست و نباید آن دو را مثل هم بدانیم. چند نکته

خرد کردن یا پودر کردن تاثیر در اندازه جرم ندارد.دو جسم که جرم های مساوی دارند ممکن است حجم های متفاوتی داشته باشند.

دو جسم که حجم هایشان یکی است ممکن است جرم های متفاوتی داشته باشند. سوال

جرم و حجم را تعریف کنید.

واحد اندازه گیری مایعات چیست ؟ چند مثال را که به ذهنتان می رسد نام ببرید.

پایان ...